КЕНАР - идеен проект

КЕНАР - идеен проект

Предприятие за преработка на мляко и производство на готови храни, салати и консерви.

    част "Хладилна";
    част "Електро към хладилни инсталации".