Амонячна инсталация - реконструкция замразвателен тунел